RODO

Szanowni Państwo,

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych ) tj. w oparciu o zgodę osoby , której dane dotyczą , aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych przekazujemy następujące informacje:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest : Zakład Drzewny „Andrewpol” Andrzej Pryczynicz , z siedzibą 17-200 Hajnówka , ul. Woskowa 9. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie , za pomocą poczty tradycyjnej na adres 17-200 Hajnówka, ul. Woskowa 9, lub drogą e-mailową pod adresem : biuro@andrewpol.com.pl .
2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
3. Administrator przetwarza tylko takie dane osobowe, które Państwo sami przekazaliście , lub uzyskaliśmy ze źródeł ogólnie dostępnych bądź zostały przekazane przez osoby /firmy współpracujące w celu realizacji zamówienia / umowy.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa w celu kompleksowej realizacji zamówienia/umowy ,w celach promocyjnych, lub handlowych.
5. Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej .
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom , tylko na podstawie przepisów prawa ( Urząd Skarbowy i inne organy podatkowe , skarbowe lub celne ) , lub na podstawie umowy powierzenia w celu realizacji zamówienia /umowy . Podmioty powyższe uzyskały dostęp tylko do tych Państwa danych, których przetworzenie przez nie będzie konieczne w celu właściwej realizacji zamówienia/umowy.
8. Dane Państwa będą przechowywane tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z realizacji zamówienia w tym tych ,określonych w przepisach prawa oraz do dochodzenia roszczeń. Następnie dane będą przechowywane przez okres 6 lat wg. wymogów prawa , jeśli jesteście Państwo podmiotem z którym nie doszło do zawarcia umowy lub realizacji zamówienia to dane będą przechowywane przez okres 1 roku.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do realizacji zamówienia / umowy . Ich nie podanie spowoduje brak możliwości nawiązania współpracy.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.


Sprawdź nasze najnowsze promocje!